Planéta detí

Informácie a oznamy


Platby

֎ Zákonný príspevok (Podľa VZN č. 6/2023)

Zákonný príspevok za pobyt detí v MŠ sa uhrádza vkladom alebo prevodom na účet.
Poplatok vo výške 43 € je potrebné zaplatiť najneskôr do 15. dňa v mesiaci.
IBAN: SK07 5600 0000 0066 3452 7004
SWIFT: KOMASK2X
Variabilný symbol: 16
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

֎ Rodičovský príspevok

Adresátom je: Rodičovské združenie pri Materskej škole
Polročný poplatok: 50 €
Prosíme o zaplatenie rodičovského príspevku – I. polrok
Do popisu pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa.
Spôsob úhrady uprednostňujeme prevod na účet číslo:

SK51 5600 0000 0066 5849 2002


Z tohto poplatku materská škola hradí: čistiace potreby, školské potreby, pitný režim, výtvarný materiál, práčovňu, poistné detí, mikulášske balíčky, doplnky do tried…

֎ Platby pre školskú jedáleň

Stravné môžete platiť: vkladom alebo prevodom na účet : SK55 5600 0000 0066 3452 4006
Školská jedáleň so sídlom , Svätoplukova 51, Pezinok
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa, trieda
Stravné je nutné uhradiť do 15. dňa v mesiaci.
Stravné sa platí mesiac vopred. (Vyhláška č. 121/ 94 Zz o zriaďovaní, činnosti a prevádzke škol. stravovania)
Celodenné stravné: desiata, obed, olovrant – SPOLU: 2,10 €
desiata+obed – 1,70€
Predškoláci: výška dotácie 1,40 € od 01.05.2023

֎ Príspevok na prevádzku školskej jedálne (Režijné náklady)

32 € (za mesiace september až december 2023) – všetky deti
Príspevok uhrádzajte na účet školskej jedálne : SK55 5600 0000 0066 3452 4006
Pri platbe uveďte meno dieťaťa a triedu s poznámkou „réžia“

Prosíme Vás aby ste uvedené sumy nespájali a neuhrádzali spolu. Je to dôležité pre evidenciu a následné účtovanie.
Ďakujeme za pochopenie.

Čo potrebuje dieťa do MŠ

Doklady priniesť hneď prvý deň nástupu

 • Fotokópiu karty poistenca – dieťaťa
 • Splnomocnenie o preberaní dieťaťa, ak bude preberať dieťa niekto iný ako zákonný zástupca
 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti rodinného prostredia – vyplniť pri nástupe dieťaťa a po každom ochorení

֎ Osobné potreby

1. Papuče, sandále (klasické – pevné, zdravotné, „nie šľapky ani krokodílky“
2. Pyžamo – podpísané (pretože viaceré deti majú rovnaké pyžamo)
3. Náhradné pančušky, nohavičky, tričko (pre prípad potreby, ak sa dieťa ušpiní alebo ….)
4. Oblečenie na prezlečenie, ktoré je pohodlné a neobmedzuje deti v pohybe (napr. tepláky, lebo keď sa hrajú v záhrade, môžu sa zašpiniť)
5. Nedávajte dieťaťu traky, aby im neublížila sponka, keď sa budú odopínať
6. Vhodnú obuv – pevnú, ktorú môže mať dieťa do záhrady, do piesku. Nedávajte deťom kopačky! (ak je mokro, môžu mať v skrinke čižmičky a pláštenku)
7. Najmladšie 3-ročné deti ochrannú gumenú podložku na ležadlo v prípade, že sa môže pocikávať.
Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby nedošlo k zámene a učte deti, aby si poznali svoje veci!

֎ Čo by som mal vedieť, aby som bol šikovný škôlkar?

 • Vedieť sa zahrať s novými kamarátmi
 • Pýtať sa na WC
 • Obliecť a vyliecť si jednoduché oblečenie
 • Obuť a vyzuť sa
 • Poznať svoje veci
 • Jesť správne s lyžičkou
 • Napiť sa z pohára
 • Pani učiteľky mi vždy pomôžu, aby som sa v tom zdokonalil.

Prihlášku dieťaťa do Materskej školy si môžete stiahnuť priamo z našej stránky v sekcii Tlačivá.

Aktualizačné vzdelávanie zamestnancov

Školský poriadok za rok 2023/2024

KOLSKÝ PORIADOK 2022

Výchovno-vzdelávacia správa

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Predprimárne vzdelávanie je od 01.09.2021 POVINNÉ, stručné informácie o ospravedlnení zo školského zákona.

Predprimárne vzdelávanie je od 01.09.2021 POVINNÉ, stručné informácie o ospravedlnení zo školského zákona.
Predškoláci zákonný príspevok NEPLATIA.
6.1 Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný podľa § 144 ods. 9 školského zákona oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.
Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva podľa § 144 ods. 10 školského zákona najmä: – lekárom choroba, – nariadený zákaz dochádzky do školy, 20) § 13 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 26 – rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa z materskej školy pri príznakoch ochorenia počas dňa, – mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, – náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, – mimoriadne udalosti v rodine alebo – účasť dieťaťa na súťažiach.
STIAHNITE SI CELÝ DOKUMENT

GDPR

Dokument „Informačná povinnosť Prevádzkovateľa v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z, o ochrane osobných údajov“

Verejné obstarávanie