Planéta detí

Materská škola Svätoplukova 51, Pezinok

Materská škola (ďalej len MŠ) podporuje osobností rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

MŠ sa nachádza v tichom prostredí medzi obitnými budovami na sídlisku Sever mimo hlavnej cestnej komunikácie.Budova je účelová jednoposchodová stavba postavená na ploche 1550m2 so šiestimi triedami, ktoré majú aj stabilnú spálňu so sociálnym zariadením, šatňou a skladovým priestorom.

Samostatnými miestnosťami sú: šatňa pre všetky deti, jedáleň a kuchyňa s priľahlými skladovými priestormi, telocvičňa, riaditeľňa, zborovňa, práčovňa a učebňa na výučbu jazykov a krúžkov. V priestoroch budovy sú aj dve átria, ktoré slúžia v lete na kúpanie v bazénoch a iné činnosti.

Okolo budovy je veľká záhrada s trávnatou plochou, stromami, kríkmi, tromi pieskoviskami, v prednej časti záhrady je rodičmi vybudované vlastné dopravné ihrisko, sú tam dva záhradné domčeky, jeden so šmýkačkou a druhý s lavičkami a stolom, kde môžu deti pracovať. Sú tam  tiež rôzne preliezky a hojdačky.

Máme vybudovaný kopec tzv. Korytnačku. V zadnej časti záhrady sú okrem pieskovísk taktiež dva záhradné domčeky, preliezky a hojdačky. Záhrada je vybavená dostatočným množstvom náradia pre pohybové aktivity detí a lavičkami pre možnosť oddychu detí.

Materiálne vybavenie interiéru je dostatočné. Podlahy sú pokryté kobercami z dôvodu tepelnej izolácie. V priestoroch šatní, jedálne a chodieb je linoleum. Sociálne zariadenia, vestibul je pokrytá dlažbou. Lehátka a stoličky sú pre všetky deti. V triedach je 4-5 stolov, každý s miesto pre 6 detí. V jedálni je miesto pre 90 detí, stavovanie prebieha v dvoch etapách. Šatňa je vybavená skrinkami pre každé dieťa  a lavičkami. V každom sociálnom zariadení je 4-5 umývadiel a sprchovací kút, 5 toaliet nad umývadlami je veľké zrkadlo. Každé dieťa má svoj uterák, hrebeň a predškolské deti majú zubnú kefku s pohárikom.

Materská škola bola zriadená Mestom Pezinok dňa 21.03.2002 zriaďovacou listinou ako právnická osoba bez subjektivity. Od 1.1.2014 má škola právnu subjektivitu. Zriaďovacia listina bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 192/2013 zo dňa 12.11.2013 s účinnosťou od 1.1.2014.

Hlavným cieľom nášho pred primárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu peraptuálno-motorickú a kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny a kolektívu.

Materská škola Svätoplukova 51, Pezinok

Našim cieľom je uplatňovať humanistický prístup vo výchove a vzdelávaní, ktorý charakterizuje úctu k osobnosti dieťaťa, uznanie jeho hodnoty ako človeka, rešpektuje jeho práva, odmieta vo výchove všetko čo by mohlo ponižovať dôstojnosť dieťaťa v očiach iných  i jeho samotného.