Planéta detí

Krúžková a výcviková činnosť

֎ Anglický jazyk 2x týždenne (1 vyučovacia hodina – 30 min) Smelo do sveta.

  • Vytvorený na učenie angličtiny s ohľadom na špecifické potreby a schopností detí tejto vekovej skupiny
  • Využitie moderných prvkov: informačné technológie
  • Z reálneho prostredia materskej školy s rovesníkmi
  • Interaktívna spolupráca lektora s rodičmi

֎ Výcviková činnosť

Každoročne deti absolvujú  lyžiarsky, korčuliarsky a plavecký výcvik pod odborným vedením

֎ Dopravná výchova na vlastnom dopravnom ihrisku

K dispozícií máme vlastné dopravné ihrisko.
Dopravná výchova prebieha pod vedením odborného pracovníka mestskej polície.