Planéta detí

Poradenské služby rodičom

Plán poradenských služieb rodičom

odborné poradenstvo pri problémoch, ktoré môžu sťažiť vstup dieťaťa do školy, konzultácie s rodičmi pri príprave detí na prvý ročník základnej školy, individuálne osobitosti detí, príprava detí v grafomotorických zručnostiach spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou

 Adaptačný program

Adaptácia dieťaťa na materskú školu je charakterizovaná z pedagogického hľadiska. Ovplyvňuje ju okrem vnútorných vývinových predpokladov dieťaťa i výchovný štýl a sociálny status dieťaťa v rodine a množstvo iných faktorov. Adaptačné procesy u detí sú rôzne a netrvajú rovnako dlho.

– každé dieťa má svoju jedinečnú a neopakovateľnú osobnosť
– učiteľka rešpektuje vývinové špecifiká
– uplatňuje individuálny prístup
– rešpektuje psychlogické predpoklady dieťaťa
– zváži a hľadá možnosti ako dieťa v prípade potreby upokojí (pohladenie, úsmev)
– prejavuje empatický postoj ( získať stav psychickej rovnováhy v novom prostredí)
– zabezpečí pocit istoty, bezpečia a citovej stability
– snaží sa o zosúladenie výchovného pôsobenia rodiča a učiteľky v čase ranného príchodu
– pri adaptácii je nevyhnutná dôsledná SPOLUPRÁCA S RODIČMI