Planéta detí

Hľadáme vedúcu školskej jedálne od 01.03.2022

Žiadosti a životopisy posielajte najneskôr do 31.01.2022

Rozsah úväzku: 100 %
Požadované vzdelanie: Úplné stredné odborné vzdelanie

Náplň (druh) práce:

Koordinuje, riadi, usmerňuje a kontroluje stravovacie zariadenie s plnou hmotnou zodpovednosťou, zabezpečuje starostlivosť o zamestnancov a usmerňuje ich prácu, má na zodpovednosti technickú úroveň zariadení. Zabezpečuje prevádzku spoločného stravovania v ŠJ – realizuje verejné obstarávanie tovarov, objednáva tovary od dodávateľov,  zostavuje jedálny lístok,  normuje jedlá, vedie predpísanú evidenciu (normovací hárok, evidencia predpisu, stravného, platieb a zostatkov, evidencia normovaných a vydaných jedál, skladové karty a obratová súpiska zásob), zodpovedá za správne zúčtovanie dokladov peňažného denníka a stravného, prijatého od stravníkov, zodpovedá za hospodársku, ekonomickú a prevádzkovú stránku spoločného stravovania v ŠJ.

Počet stravníkov : 158

Dĺžka praxe: minimálne 2 roky

Ďalšie znalosti:

Internet, Microsoft Excel, Microsoft Word – pokročilá úroveň

Práca s programom napr. Školská jedáleň 4 od firmy soft – GL Košice – pokročilá úroveň

Osobnostné vlastnosti: zodpovednosť, čestnosť, komunikatívnosť, odolnosť voči stresu, bezkonfliktnosť

Ďalšie požiadavky: Bezúhonnosť potvrdená čestným vyhlásením

Platové podmienky: 5. platová stupnica + odpracované roky. Žiadosti a životopisy posielajte na adresu:mssvatoplukova@azet.sk najneskôr do 31.01.2022.