MŠ Svätoplukova 51 Pezinok

Pre radosť našich detí

Vitajte na našej stránke

Spoločný zápis detí do materských škôl

na školský rok 2018/2019

Podľa ust. § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spojitosti s ust. § 3 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materských školách s odkazom na ust. § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadosti na prijatie detí do  materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na šk. r. 2014/15 sa budú prijímať dňa 16. 05. 2018,  v čase  8.00 - 11.00 h a 14.00 - 17.00 h na Mestskom úrade, Radničné námestie č. 7,  Pezinok,  na I. posch, č. dv. 19.
Zákonný zástupca dieťaťa predloží nasledovné dokumenty:

Vyplnenú „Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na šk. rok 2018/2019", na ktorej lekár potvrdí  zdravotný stav dieťaťa a jeho spôsobilosť navštevovať MŠ; prosíme predložiť dvojmo (originál a 1 kópiu).  Rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu).Občianske preukazy zákonných zástupcov dieťaťa, alebo potvrdenie o trvalom pobyte zákonných zástupcov dieťaťa (k nahliadnutiu - v zmysle ust. § 2 ods. 2 VZN Mesta Pezinok č. 8/2012). Ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Formuláre "žiadosti" budú k dispozícii v materských školách, na MsÚ v Kancelárii prvého kontaktu a na www.pezinok.sk.
Pre jedno dieťa je možné podať len jednu "žiadosť".

Podľa ust. § 3 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku (k 31. 08. 2018), deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ.

Ostatné podmienky na prijatie dieťaťa do materských škôl, ktoré stanovili v súlade s platnou legislatívou riaditeľky MŠ a riaditeľ ZŠ s MŠ sú zverejnené v jednotlivých materských školách, ZŠ s MŠ, vývesných tabuliach mesta a na www.pezinok.sk.

 

 

 

 

 

 

Materská škola

Svätoplukova 51

902 01  Pezinok

 

033 6901 930 riaditeľ

0905 444 814

033 6901 932  zástupkyňa

033 6901 931 školská jedáleň

 

e-mail: mssvatoplukova@azet.sk

www.mssvatoplukova.sk

 

 

 

Prihlásenie