MŠ Svätoplukova 51 Pezinok

Pre radosť našich detí

Platby

Zákonný príspevok

(Podľa VZN č.3/2019)

Zákonný príspevok za pobyt detí v MŠ sa uhrádza vkladom alebo prevodom na účet.

Poplatok vo výške 25 Euro je potrebné zaplatiť najneskôr do 15 dňa v mesiaci.

IBAN: SK07 5600  0000 0066 3452 7004  

                                                           SWIFT: KOMASK2X

Variabilný symbol: 16       Materská škola Svätopluková 51, 902 01 Pezinok

správa pre prijímateľa:  meno a priezvisko dieťaťa

 

 

Rodičovský príspevok

Adresátom je: Rodičovské združenie pri Materskej škole

Polročný poplatok: 50 Euro

prosíme o zaplatenie rodičovského príspevku – I. polrok

Do popisu pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Spôsob úhrady uprednostňujeme prevod na účet číslo: SK51 5600 0000 0066 5849 2002

Z tohto poplatku materská škola hradí:

- čistiace potreby, školské potreby, pitný režim, výtvarný materiál, práčovňu, poistné detí, mikulášske balíčky, doplnky do tried...

 

 

Platby pre školskú jedáleň

Stravné môžete platiť:  vkladom alebo prevodom na účet

SK55 5600 0000 0066 3452 4006

                                                    Školská jedáleň so sídlom , Svätoplukova 51, Pezinok

správa pre prijímateľa:  meno a priezvisko dieťaťa, trieda

Stravné je nutné uhradiť do 15. v mesiaci.

Stravné sa platí mesiac vopred. ( Vyhláška č. 121/ 94 Zz o zriaďovaní, činnosti a prevádzke škol. stravovania)

Celodenné stravné :

desiata 0,36 €   obed 0,85 €   olovrant 0,24 €

SPOLU: 1,45

Predškoláci výška dotácie 1,20 € / deň doplatok 0,25 € / deň

 

Príspevok na prevádzku školskej jedálne

(Režijné náklady)

26 € (za mesiace september až december 2019)

Príspevok uhrádzajte na účet školskej jedálne.

SK55 5600 0000 0066 3452 4006

Pri platbe uveďte meno dieťaťa a triedu s poznámkou "réžia"

Prosíme Vás aby ste uvedené sumy nespájali a neuhrádzali spolu. Je to dôležité pre evidenciu a následné účtovanie.

Ďakujeme za pochopenie

 

 

Prihlásenie