MŠ Svätoplukova 51 Pezinok

Pre radosť našich detí

Platby

Zákonný príspevok

(Podľa VZN č.7/2008)

Zákonný príspevok za pobyt detí v  MŠ sa  uhrádza šekom alebo prevodom na účet (túto platbu uprednostňujeme), ktorý obdrží každý rodič od triednej učiteľky dieťaťa.

Poplatok vo výške 25 Euro je potrebné zaplatiť najneskôr do 15 dňa v mesiaci.

Potvrdenie o jeho úhrade je potrebné odovzdať triednej učiteľke.

IBAN: SK07 5600  0000 0066 3452 7004  

                                                           SWIFT: KOMASK2X

Variabilný symbol: 16       Materská škola Svätopluková 51, 902 01 Pezinok

správa pre prijímateľa:  meno a priezvisko dieťaťa

 

 

Rodičovský príspevok

Na začiatku školského roka si ho odsúhlasujú sami rodičia na schôdzi rodičov.

Adresátom je: Rodičovské združenie pri Materskej škole

Polročný poplatok: 50 Euro

prosíme o zaplatenie rodičovského príspevku – I. polrok

Variabilný symbol je pre každé dieťa individuálny.

Do popisu pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Údaje pre zaplatenie obržíte od triednej učiteľky.

Spôsob úhrady uprednostňujeme prevod na účet číslo: SK51 5600 0000 0066 5849 2002

Z tohto poplatku materská škola hradí:

- čistiace potreby, školské potreby, pitný režim, výtvarný materiál, práčovňu, poistné detí, mikulášske balíčky, doplnky do tried...

 

 

Platby pre školskú jedáleň

Stravné môžete platiť: poštovými poukážkami, prevodom z účtu (tento spôsob uprednostňujeme)

IBAN: SK55 5600 0000 0066 3452 4006

Variabilný symbol: 02       Školská jedáleň so sídlom , Svätoplukova 51, Pezinok

správa pre prijímateľa:  meno a priezvisko dieťaťa

Stravné je nutné uhradiť do 15. v mesiaci.

Stravné sa platí mesiac vopred. ( Vyhláška č. 121/ 94 Zz o zriaďovaní, činnosti a prevádzke škol. stravovania)

Celodenné stravné :

desiata 0,32 €   obed 0,76 €   olovrant 0,26 €

SPOLU: 1,34

Predškoláci výška dotácie 1,20 € / deň doplatok 0,14 € / deň

 

Prihlásenie