MŠ Svätoplukova 51 Pezinok

Pre radosť našich detí

Tlačivá

Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti

VYHLÁSENIE

rodiča o bezinfekčnosti okolia dieťaťa a o tom, že dieťa nie je choré na prenosnú chorobu

 

            Vyhlasujem, že orgán štátneho zdravotného dozoru, ani ošetrujúci lekár nenariadil môjmu dieťaťu ....................................................., bytom ........................................................... ani jeho rodičom alebo iným osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad) a že mi nie je ani známe, že v poslednom týždni prišlo dieťa, jeho rodičia, alebo iné osoby, žijúce s ním v spoločnej domácnosti do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosnú chorobu.

            Som si vedomá(ý) právnych následkov, ktoré by ma postihli, v prípade nepravdivo uvedených údajov.

 

 

V Pezinku dňa......................................                                ........................................................

                                                                                                          (podpis rodiča)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V zmysle § 144 ods. 7 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonný zástupca dieťaťa je povinný dbať na sociálna a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby; d) je povinný informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný informovať pedagogických zamestnancov o zdravotnom stave dieťaťa aj v zmysle školského poriadku materskej školy.

 

 

 

 

 

Prihlásenie